Pokyny

English Polski Česká republika

Z evanjelia podľa Jána (3, 1-21)

Medzi farizejmi bol človek menom Nikodém, popredný muž u Židov. On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: „Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nik nemôže robiť také znamenia, aké ty robíš, ak nie je s ním Boh.“ Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“

Nikodém mu vravel: „Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?“ Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť. Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.“ Nikodém sa ho opýtal: „Ako sa to môže stať?“ Ježiš mu odvetil: „Ty si učiteľ Izraela a toto nevieš? Veru, veru, hovorím ti: Hovoríme o tom, čo poznáme, a svedčíme o tom, čo sme videli, a neprijímate naše svedectvo. Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach; akože uveríte, keď vám budem rozprávať o nebeských? Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna. A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu. 

O projekte

Nikodémova noc je pastoračným projektom Katolíckej cirkvi, ktorého podstatou je stretnutie s Ježišom Kristom prítomným v Najsvätejšej sviatosti.

Adorácia prebieha:

  • v katolíckych kostoloch,
  • v tichu,
  • v tme,
  • za prítomnosti kňaza, s ktorým je možné sa stretnúť vo sviatosti zmierenia alebo pri osobnom rozhovore.

„Nikodémova noc“ nadväzuje na osobu farizeja Nikodéma, člena židovskej rady, ktorý prišiel za Ježišom v noci. Táto aktivita vznikla ako odpoveď na otázku, ako hľadať a nachádzať cestu k Ježišovi v dnešnom uponáhľanom svete a umožniť všetkým stretnutie s Pánom mimo pracovnej doby a ostatných povinností.

Spočíva v tom, že od večera až do stanovenej doby v noci je možné sa v kostole zúčastniť tichej adorácie, počas ktorej je ponuknutá možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia alebo sa porozprávať s kňazom. Ak je to možné, „Nikodémova noc“ sa začína sv. omšou.

Dôležitým prvkom „Nikodémových nocí“ je tma. Adorácia v tichu a v tme oslobodzuje od sveta plného zvukov a obrazov. Tma vytvára atmosféru intimity a pomáha nájsť odvahu prísť a stretnúť sa s Pánom.

Na adoráciu sú pozvaní všetci. Každý môže kedykoľvek prísť a kedykoľvek odísť.

Pravidelnosť „Nikodémovej noci“, deň jej konania a dĺžku trvania adorácie si jednotlivé farnosti, v ktorých sa „Nikodémova noc“ koná, volia tak, aby to čo najlepšie vyhovovalo miestnym podmienkam.

Aktuálny zoznam kostolov, v ktorých sa v súčasnej dobe koná „Nikodémova noc“ a ďalšie potrebné informácie nájdete v záložke Kde a kedy.

Pokyny pre osvetlenie počas „Nikodémových nocí“

Osvetlenie monštrancie by malo byť prispôsobené (pomocou adekvátneho počtu sviec alebo bodového svetla) veľkosti kostola tak, aby sa svetlom zdôraznila prítomnosť Pána Ježiša, ale zároveň sa nenarušala intimita, ktorú vytvára tma.

Osvetlenie kňaza (spovednice, miestnosti na rozhovor atď.) by malo byť vystačujúce na to, aby sa dalo kňaza nájsť, ale svojou intenzitou by nemalo narušovať tmu v kostole. Mal by sa brať ohľad na všetkých, ktorí prípadne prídu za kňazom a ktorým môže šero pomôcť nájsť odvahu na stretnutie pri zachovaní určitej anonymity.

Osvetlenie interiéru kostola by malo byť prispôsobené tak, aby zbytočne nenarušovalo tmu. Adorácia počas „Nikodémových nocí“ nie je myslená ako zvyčajná adorácia (pri ktorej si ľudia napríklad čítajú duchovné texty alebo si robia poznámky, a pri tom potrebujú svetlo), tma je jej dôležitým prvkom, a preto by mala byť „chránená“.

Osvetlenie vchodu do kostola by malo byť dostačujúce, aby bola zachovaná bezpečnosť, ale nemalo by byť intenzívne (môže sa napr. rozsvietiť pred kostolom a k tomu malé svetlo v predsieni kostola).

Služba pri vchode do kostola môže byť dobrým spôsobom na to, ako pomôcť návštevníkom, zvlášť v prípade väčších kostolov. Môže sa, napr. pomocou sviečok, označiť miesto, kde sa dajú získať informácie. Je však potrebné dávať pozor, aby človek, ktorý bude túto službu plniť, zachoval diskrétnosť (nestál stále pri dverách, neoslovoval ľudí, ale pomáhal im, keď sa sami opýtajú).

Reklamné záložky

Náhled záložky - Nikodémova nocVyužite možnosť, ako oboznámiť ľudí vo svojej farnosti a okolí s „Nikodémovou nocou“!

„Nikodémova noc“ dáva príležitosť osloviť vo farnosti a okolí nielen tých, ktorí pravidelne chodia do kostola, ale aj širšiu verejnosť. Môžu sa na to pomôcť reklamné záložky, ktoré sme pripravili. Na zadnej strane záložky sa dá umiestniť informácia s informáciami o mieste, dátume a čase konania „Nikodémovej noci“ vo vašom kostole, a potom záložky rozdať vo vašej farnosti a okolí (napr. pomocou spolupracovníkov vo farnosti alebo do poštových schránok).

Ako motiváciu a pomoc všetkým, ktorí premýšľate nad usporiadaním „Nikodémovej noci“ vo svojej farnosti, sme zatiaľ schopní ponúknuť záložky zdarma.

Ak máte o záložky a túto formu reklamy záujem, kontaktujte nás.

 

Ako prihlásiť farnosť
do projektu NN?

V prípade, že ste poverená osoba a máte záujem o konaní Nikodémovej noci vo Vašom kostole, vytvorte si prosím účet. Po prihlásení k Vášmu účtu budete môcť pridať program Nikodémovej noci konaný vo Vašom kostole. Po overení bude Váš program uverejnený v zozname. Pomocou tohto účtu môžete Vami zadaný program neskôr kedykoľvek upraviť.

Pallotini | Prog. Mouser.cz, 2013 | Admin